سقف شینگل

آسیب باد به سقف شینگل

بادها می توانند به سقف خانه شما آسیب بزنند و در نهایت کل خانه مورد آسیب قرار بگیرد. معمولا بعد از یک هفته طوفان و گذر ابرها از دیدن خورشید و تابش آن بسیار خوشحال خواهیم شد. اما کمتر کسی توجهی به خسارت های پنهان و نهان طوفان ها دارد. اگر مدت زمان زیادی است که سقف خانه تان را نصب کرده اید، توجه داشته باشید که این طوفان تاثیرات خیلی جدی تری روی سقف خانه شما گذاشته است.آسیب باد به سقف شینگل، مسئله ای است که بیشترین خسارت را به سقف خانه شما می زند. طوفان ها شینگل ها را شل می کند و موجب کنده شدن و افتادن آنها می شود. بنابراین همانطور که همیشه توصیه کرده ایم...

ادامه مطلب