آرام بند درب

آرام بند، جک درب‌های ورودی

یکی از معضلاتی که باعث اذیت در خانه هاست صدای بسته شدن درب تک رو ساختمان یا بسته نشدن درب است. با شدت و محکم به چهارچوب می خورد و صدای بدی را ایجاد می کند. یا . برای رفع این ها ، بهتر شدن و صدای کمتر باید از آرام بند در استفاده کنید.جک آرام بند وظیفه بستن درب را بر عهده می گیرد و اشتباه فراموشی بستن درب ورودی و یا نفرو را از بین خواهد برد و در موقع بستن درب این عمل را به نرمی و آرام انجام می دهد تا سروصدایی ایجاد نشود.آرام بند اصولا برای آهسته بسته شدن درب و در برخی از دربها اطمینان از بسته شدن درب مورد استفاده قرار میگیرد. محل...

ادامه مطلب