رستوران کیش


هفت روزه هفته
کله پاچه و حلیم و دیزی
موجود میباشد

7-9Kilburn High Rd, North Maida Vale, London NW6 5SD, UK
کد پستی / Zip Code
NW6 5SD
تلفن تماس
آدرس وب سایت
آدرس ایمیل
حساب های اجتماعی