رستوران ته دیگ


رستورانی قدیمی‌با سابقه ۲۰ ساله با انواع غذاهای ایرانی.

5525Yonge St, North York, ON M2N 5S3, Canada
کد پستی / Zip Code
M2N 7L3
تلفن تماس
آدرس ایمیل
رستوران ته دیگ