رستوران بهار


La Verda - Al Suwayeb St - Dubai
تلفن تماس
حساب های اجتماعی